Planowanie Design Thinking w praktyce

Myślenie projektowe w biznesie

Doświadczenie i praktyka w Design Thinking
Proces Design Thinking dostosowany do firm
Kursy, warsztaty, szkolenia projektowania dla firm
Szkolenia zamknięte Design Thinking

Pokaż innym że możesz być Agile

design thinking ][ projektowanie

 

Projektowanie Design Thinking |
tworzenie doświadczeń 

klientów | praktyczny Agile | pokaż innym, że możesz być "zwinny"

Ocena projektów innowacyjnych przed wdrożeniem

design thinking ][ wdrażanie

 

Wdrażanie projektów metodą Design Thinking | sprawdź czy innowacja jest funkcjonalna, wykonalna i opłacalna | zaplanuj nowe korzyści | nastaw się na zmianę

Oferta szkolenia Design Thinking dla firm

design thinking ][ szkolenie

 

Szkolenie Design Thinking dla firm | kursy, warsztaty, wykłady, badanie potrzeb klientów | zaplanuj wspólne projektowanie i wdrażanie innowacji

Szkolenia Design Thinking

DESIGN THINKING

Szkolenia Design Thinking wykorzystują elementy standardu Enterprise Design Thinking (z ang. myślenie projektowe w przedsiębiorstwie), którego IBM używa do usprawniania pracy zespołowej, doskonalenia funkcjonowania procedur i zachęcania do rozwiązywania problemów użytkowników, a także do podnoszenia jakości obsługi klientów w tempie i skali, która odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa. 

 

 

Szkolenia Design Thinking stosują również Lean Startup. Lean z definicji mówi o unikaniu marnotrawstwa zasobów, a sama metoda wywodzi się z obserwacji zachowań startupów, które osiągnęły sukces rynkowy. Lean Startup buduje wskaźniki postępu, które nazywane są potwierdzoną nauką. Zamiast two­rzyć skom­pli­ko­wane plany, które są oparte na wielu zało­że­niach, możemy stale wpro­wa­dzać poprawki za pomocą pętli infor­ma­cji zwrotnych w procesie: Build – Measure – Learn.

 

Lean Startup defi­niuje war­tość jako zapew­nia­nie korzy­ści dla klientów, wszystko inne to straty, dlatego każdy „startupowiec” powinien umieć odpowiedzieć na cztery pytania:

 

  • Czy klienci zdają sobie sprawę z tego, że mają pro­blem, który pró­bu­jemy roz­wią­zać?

  • Czy gdyby było dla niego roz­wią­za­nie, czy chcie­liby je kupić?

  • Czy kupi­liby je od nas?

  • Czy możemy stwo­rzyć roz­wią­za­nie tego problemu?

 

Szkolenia Design Thinking pomagają minimalizować ryzyko niepowodzenia
w tworzeniu nowych produktów oraz innowacji. Wiąże się to z szybkim dostarczaniem wartości dla klientów. Produkt o mini­mal­nej wartości funkcjonalnej (MVP) to po pro­stu najszyb­szy sposób (przy mini­malnym wysi­łku) przejścia przez proces: Build – Measure – Learn. Celem MVP jest pro­ces ucze­nia się oraz stałe (iteracyjne) testowanie pod­sta­wo­wych hipo­tez biznesowych. Według Lean Startup błędy popełniane wcześnie,
to oszczędność czasu, pieniędzy, energii i zasobów. 

Warsztaty Design Thinking na indywidualne zamówienie
Warsztaty storytelling dla firm

Rozpocznij projektowanie z yellowinn.pl!

Warsztaty z metodyki Design Thinking

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Warsztaty planowania według metodyki Design Thinking dla firm
Szkolenie projektowania według metodyki Design Thinking dla firm

Yn nie zbiera żadnych danych osobowych użytkowników (czyli nie tworzy bazy z ich adresami ani nie zbiera ich w żaden inny sposób)

Szkolenie w zakresie komercjalizacji projektówfirm

Dla tych, którzy szukają możliwości ...

Szkolenia Design Thinking (warsztaty, wykłady) to nauka naturalnego projektowania według dostosowanej do polskich warunków metodyki myślenia projektowego, widziana nie jako koszt, ale inwestycja w organizację, w zespół i pracowników.
 

Warsztaty prowadzi doktor nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, doświadczony kierownik projektów, PM PRINCE2 i SCRUM, moderator IBM's Design Thinking. 

Practitioner IBM's Design Thinking

YouTube | How It Works: Design Thinking |

IBM Think Academy

W jaki sposób komercjalizować projekty?

 

Co to jest komercjalizacja?

 

Innowacje mogą nie osiągnąć spodziewanego efektu, ponieważ przedsiębiorstwo, które realizuje działalność innowacyjną nie posiada możliwości do jej realizacji. Bez oceny zdolności firmy nie można rozpocząć działalności innowacyjnej. Wszystkie możliwości firmy można podzielić na trzy grupy czynników: zasoby, procesy i wartości, które określają co organizacja może zrobić, a czego nie.

Projekty innowacyjne w firmie

 

Co to jest innowacja?

 

Istnieje bardzo wiele różnorodnych definicji innowacji, które akcentują wyniki lub zdarzenia procesu innowacji, takie jak „nowość”, „pierwsze zastosowanie”, „wprowadzenie”, „wdrożenie”, „odnowienie”, „rozszerzenie” oraz „zmiana”.

Zobacz czego nauczysz się na szkoleniach design thinking

 

Co to jest Design Thinking?

 

Design Thinking to zorganizowane (metodyczne) podejście do innowacji, które polega na pracy zespołu ze specjalistami z różnych dziedzin działalności firmy. Metoda ta nie jest formułą, to kompozycja procedur, kultur i infrastruktury. Celem metodyki jest opracowanie nowatorskich rozwiązań, oryginalnych produktów, innowacyjnych technologii oraz modeli biznesowych w procesie, który składa się
z pięciu etapów

Czytaj dalej ...

Czytaj dalej ...

Czytaj dalej ...

Szkolenia Design Thinking dla firm
Tworzenie prototypów w Design Thinking

Prototyp

Empatyzowanie w Design Thinking

EMPATIA

Doradztwo i szkolenia - yellowinn.pl

REGON: 122847555

e-mail: kontakt@yellowinn.pl

tel.: 735-602-780

 

Copyright 2019 yellowinn.pl | Yn wykorzystuje do analizy danych Google Analytics

Projekt strony przygotowano według metodyki IBM Design Thinking

Szkolenia Design Thinking dla firm
Design Thinking in Poland at Linkedin
Szkolenia zamknięte Design Thinking dla firm