28 października 2019

Jak oceniać projekty innowacyjne?

Jak oceniać projekty innowacyjne?

Jak oceniać projekty innowacyjne?

 

Podejmowanie kluczowych decyzji jest najważniejszą czynnością
w procesie upowszechniania projektów. Projekty innowacyjne są stymulowane przez liczne czynniki o charakterze diagnostycznym
i rozwojowym. W trakcie tego procesu pojawiają się „wybory”, które wymagają narzędzi rozpoznania i oceny. Dobór tych metod jest kompromisem pomiędzy gotowością a zdolnością organizacji do sprawnego rozwiązywania problemów z jednej strony oraz znajomością i umiejętnością praktycznego wykorzystania metod zarządzania,
z drugiej. Istnieją również rozbieżności w interpretacji zjawiska oceny, począwszy od złożonych koncepcji, poprzez ramową prezentację kierunków (celów ogólnych) pomiaru. Badacze zwracają uwagę na brak strukturalizacji, systemowego ujęcia i operacjonalizacji oceny projektów, potraktowania jej jako oddzielnego elementu systemu innowacji. Tymczasem, przed wdrożeniem istnieje potrzeba weryfikacji technicznej, organizacyjnej i komercyjnej wykonalności projektu – ostatecznego zatwierdzenia produktu.

 

Każda klasyfikacja narzędzi, w tym metod pomiaru, stanowi istotny problem badawczy. Szczególnie ważnym wyzwaniem jest brak kompleksowych opracowań w tym względzie. Wprawdzie istnieją wskazówki metodyczne, ale nadal brakuje przekonywujących modeli ułatwiających wybór, ponieważ metody (sposoby działania) ze swojej natury są wieloczynnościowe w sensie funkcji, której służą (np. innowacji), jak i funkcji zarządzania, z której pochodzą (np. motywowania, kontroli). Dobrze prezentują ten problem wybrane kryteria klasyfikacji stosowane w praktyce, oparte na założeniach idei „sprawnego działania”.

 

Nietrudno dostrzec, że nie ma jednolitej klasyfikacji metod diagnozowania projektów, szczególnie w kontekście zarządzania innowacjami. W praktyce, twórcy podziałów wybierają narzędzia, które wynikają z określonej dziedziny zarządzania (np. zarządzania jakością, zaopatrzeniem, wiedzą i informacją). Wśród instrumentów znajdują się wtedy metody dostosowane do celu lub rezultatu. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich metod potrzebnych do rozpoznania rzeczywistych problemów w organizacji. Ustalenia narzędzi naprawy.

 

Projekty innowacyjne mogą być mierzone ex ante, czyli przed wdrożeniem lub ex post w trakcie testowania nowego produktu.  Ocenę tę można przeprowadzić w sposób sformalizowany poprzez określenie problemu, wnioskowanie, opracowanie działania oraz sprawdzian propozycji lub według metodyki rozwiązywania problemów, która składa się z kilku standardowych etapów.

Szkolenia Design Thinking dla firm

Doradztwo i szkolenia - yellowinn.pl

REGON: 122847555

e-mail: kontakt@yellowinn.pl

 

Copyright 2022 yellowinn.pl | Yn wykorzystuje do analizy danych Google Analytics

Projekt strony przygotowano według metodyki IBM Design Thinking

Szkolenia Design Thinking dla firm
Design Thinking in Poland at Linkedin
Szkolenia zamknięte Design Thinking dla firm